Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelsvormende raadsvergadering

donderdag 18 maart 2021

19:00 - 21:55

Locatie:
digitaal via Webex
Voorzitter:
Gerrit Schuurs en Harro Schroeder
Toelichting:

O.a. Omgevingsanalyse

De tijden zijn onder voorbehoud, de definitieve agenda volgt op 16 of 17 maart.
De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

Agendapunten

Portefeuillehouder: wethouder Ad Roest
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
In de omgevingsanalyse wordt de maatschappelijke context geschetst van de gemeente Venlo, de regio en de organisatie. Dat is van belang bij het maken van beleidsmatige keuzes en bestuurlijke afwegingen.

Boodschappenlijstje kadernota
Tijdens de oordeelsvorming krijgt de raad de gelegenheid om het college boodschappen mee te geven op weg naar de kadernota en daarmee bestuurlijk aftrapt voor het jaar 2022. De besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 26 mei. Tijdens de themabijeenkomst op 10 maart is een inhoudelijke toelichting gegeven op de omgevingsanalyse.

Wat ligt voor?
In deze analyse wordt stilgestaan bij de demografische ontwikkeling van Venlo, de economie, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, financiële positie en woonlasten en de bedrijfsvoering. Ook wordt natuurlijk stilgestaan bij de gevolgen van Corona. Een jaar geleden zag de wereld er nog heel anders uit dan vandaag:
we voorzagen een lichte afkoeling van onze economie en thema’s als Brexit, PFAS en stikstof vulden de voorpagina’s van de krant. Die onderwerpen zijn natuurlijk niet verdwenen, maar in de afgelopen maanden wel sterk naar de achtergrond gedrukt.
Trends die we anno 2021 zien in Venlo
• Ondanks de hogere sterfte een bescheiden bevolkingsgroei dankzij nieuwkomers.
• Venlo is Meer studenten(-stad).
• Er zijn meer immigranten.
• Stedelingen met de wens om zich te vestigen op het platteland.
• Er is schaarste op de woningmarkt; starters hebben het moeilijk.
• De economie schommelt door Corona; van economische krimp naar herstel.
• Er is sprake van een kleine werkloosheidpiek. Jongeren, zzp’ers, horeca, de cultuur-, sport- en recreatie sector heeft het moeilijk, en dus voor nu ook de binnenstad.
• Op termijn hebben we (weer) te maken met een krappe arbeidsmarkt.
• Venlo als regionaal centrum wordt steeds belangrijker, dat biedt nieuwe kansen.
• Er liggen de nodige opgaven qua klimaatadaptatie.
• En we willen tegelijk meer aandacht voor onze groene omgeving
• De digitale samenleving en de omgevingswet vragen om nieuwe vormen van participatie en bestuurlijke keuzes en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering.

Portefeuillehouder: wethouder Ad Roest
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
De raad wordt voorgesteld om het inkoopbeleid te actualiseren. Dit stelt de gemeente Venlo in staat om doelmatig, rechtmatig, integer, non-discriminatoir en transparant in te kopen en te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen voor het (Europese) aanbestedingsrecht. Het inkoopbeleid draagt aldus bij aan een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld en legt ook alle ambities, doelstellingen en uitgangspunten vast die de gemeente Venlo hanteert bij de gemeentelijke aanbestedingen en inkopen.
Wat is nieuw?
• Gebruik van landelijke modellen voor de algemene voorwaarden.
• We hanteren 5 inkoopprincipes bij duurzaamheid.
• De drempelbedragen zijn gewijzigd.
• Sociale en specifieke diensten worden meervoudig onderhands aanbesteed vanaf de Europese aanbestedingsgrens voor reguliere diensten.
• Het regionale inkoopbeleid door de MGR is getoetst aan het nieuwe inkoopbeleid.
• We monitoren en evalueren tweejaarlijks de uitvoering van het inkoopbeleid.
Vervolg
Na vaststelling van het Inkoopbeleid 2021 wordt het inkoopbeleid uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021 nader uitgewerkt in een inkoopprotocol. Voor het meten van de effecten op deze inkoopdoelstellingen worden indicatoren opgesteld. De monitoring van het inkoopbeleid vindt plaats via de P&C-cyclus.

Portefeuillehouder: wethouder Marij Pollux
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
Voorgesteld wordt vast te stellen, de Transitievisie Gebouwde Omgeving 2021.
Hiermee kiest de raad richting voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken voor de gemeente Venlo.
Deze visie is een uitwerking van de april 2020 door de raad vastgestelde uitgangspunten. De Transitievisie Gebouwde Omgeving 2021 geeft hieraan verdere focus en richting, die nodig is om verder te komen met de warmtetransitie. Samenwerking met belanghebbenden staat daarbij centraal. Het uiteindelijke doel is een aardgasvrij Gemeente Venlo in 2050.
Het Klimaatakkoord verplicht gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vast te stellen.
De Transitievisie Gebouwde Omgeving pakt koppelkansen op en Venlo faciliteert hiermee de spontane initiateven van burgers en ondernemers in diverse wijken.
Dit alles verloopt in goede samenwerking met woningcorporaties, netwerkbeheerder, waterschap, alsook met zorg- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en een lokale energie-corporatie.

De gemeente Venlo heeft de regie wat betreft de transitievisie en verdere verkenning naar realisatie van duurzame warmtenetten. Het thema governance, rol van de gemeente Venlo bij warmtenetten (facilitator, partner, aanbesteder, eigenaar), blijft hierbij van groot belang en wordt stap voor stap uitgewerkt; dit zal tijdig worden aangeboden voor bespreking in de gemeenteraad.

In de raadswerkgroep Omgevingswet geven we met regelmaat een terugkoppeling en bespreken we de voortgang van de werkzaamheden.

Portefeuillehouder: wethouder Sjors Peeters
Sessievoorzitter: Gerrit Schuurs

Toelichting:
Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan reparatieplan Columbusweg, Ravenvennen en Paul Guillaumestraat vast te stellen. Met dit plan wordt een woningbouwmogelijkheid aan de Paul Guillaumestraat hersteld en wordt een stukje natuurcompensatie uit 2018 en een eerdere bedrijfsuitbreiding formeel vastgelegd. Een exploitatieplan is niet nodig. Omdat het hier om een gemeentelijk initiatief gaat worden de kosten ook door de gemeente betaald.
Er is 1 zienswijze ingediend op het plan en deze wordt overgenomen. Daarmee worden bij het bedrijfsperceel bedrijfsactiviteiten met explosiegevoelige stoffen en/of brandbare materialen uitgesloten.
Vervolg
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het vaststellingsbesluit 6 weken ter inzage gelegd. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat kan ook als het tijdig indienen van een zienswijze verschoonbaar is. Ten aanzien van de in het plan aangebrachte wijzigingen kan iedereen in beroep gaan bij de Raad van State.

Portefeuillehouder: wethouder Erwin Boom
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
Bij de begrotingsbehandeling in november 2020 is toegezegd om de lasten in 2021 voor ondernemers in de centra van Blerick, Tegelen en Venlo te verlichten waarbij de inhoudelijke ambities overeind blijven. Dat voorstel ligt nu voor.

Concreet is toegezegd om:
• Geen reclamebelasting in het belastingjaar 2021 te innen.
• Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Tegelen te innen.
• Geen BIZ-bijdrage in 2021 in het Centrum Blerick te innen.
• De terrashuur voor horecabedrijven in 2020 en 2021 volledig kwijt te schelden.
• Het bedrag ter hoogte van de te verwachtte BIZ-bijdragen en reclamebelasting van het jaar 2021 te compenseren en te verstrekken aan Stichting Ondernemersfonds Blerick Centrum, Stichting Ondernemersfonds Tegelen Centrum en VenloPartners.

Financieel
De eenmalige lastenverlichting is een tegemoetkoming voor de ondernemers in onze centra voor de beperkte compensatie door het kabinet voor maatregelen in het kader van de coronacrisis. De financiële gevolgen worden gedekt uit het coronafonds.

Het kostenplaatje ziet er als volgt uit:
• BIZ centrum Tegelen maximaal € 41.700,-.
• BIZ centrum Blerick maximaal € 40.700,-.
• Reclamebelasting Venlo maximaal € 200.900,-.
• Terrashuur 2021 € 134.800,-.
• Terrashuur 2020 € 132.500,-.

Verder nog
Voor deze eenmalige lastenverlichting wordt een aantal verordeningen gewijzigd.
De raad wordt gevraagd om in te stemmen met het intrekken van de verordening reclamebelasting 2021, de wijzigingen in de Verordening Bedrijven Investeringszone Centrum Tegelen 2021 en Verordening Bedrijven Investeringszone Centrum Blerick 2021.

Portefeuillehouder: wethouder Erwin Boom
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
De marktondernemers op de weekmarkten hebben het in dit Corona tijdperk financieel zwaar. Slechts een aantal marktkooplieden kan waarschijnlijk gebruik maken van de rijksregeling. Als tegemoetkoming in de vaste lasten wordt de raad daarom nu voorgesteld om het 2de, 3de en 4de kwartaal van de marktgelden over 2020 niet te innen bij de vaste standplaatshouders op de Venlose en Blerickse markt.
Daarvoor wordt het belastingtarief met terugwerkende kracht gewijzigd in artikel 5 van de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020.

Financiën
Door het niet in rekening brengen van de marktgelden in het 2e, 3e en 4e kwartaal mist de gemeente Venlo zo’n € 186.750. De kosten worden gedekt uit het coronafonds.

Portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé en wethouder Alexander Vervoort
Sessievoorzitter: Gerrit Schuurs

Toelichting:
De afgelopen periode zijn meer dan 1100 bewoners en stakeholders bevraagd over het maatschappelijk domein: wat houdt bewoners bezig, waar zitten de zorgen en welke kansen liggen er? Deze opiniepeiling is gehouden met het oog op de herijking van het sociaal domein. De huidige beleidsnota “Een bijzondere tijd” is namelijk aan vernieuwing toe. Naast de vraag over het niveau van de zorg en aanpalende voorzieningen in Venlo, is ook onderzocht wat de visie is van bewoners en betrokkenen op thema’s als het woonklimaat in Venlo, de leefbaarheid, sociale veiligheid, thuis zijn in Venlo en zelfredzaamheid. Aansluitend aan de opiniepeiling zijn in januari en februari vijf spiegelsessies gehouden over en naar aanleiding van de uitkomst van de opiniepeiling.

De reactie van onze bewoners en betrokkenen is verwerkt naar het concept beleidsnota ‘Fier op Venlo‘. In deze nota zijn de uitgangspunten uitgewerkt voor het maatschappelijk domein. De raad wordt nu om een eerste reactie gevraagd op de nieuwe concept visie en kader voor het maatschappelijk domein:
• Kunt u zich vinden in de huidige uitwerking, de dragende pijlers ervan en de daarbij behorende accenten?
• Welke aandachtspunten wilt u ons meegeven?
• Herkent u de uitgangspunten welke door u zijn vastgesteld op 29 januari 2020 voldoende in het huidige concept?
Vraag die zich verder opdringt is of de reacties van bewoners en betrokken naar uw mening goed zijn uitgewerkt in de nieuwe nota die straks ter besluitvorming wordt voorgelegd.

Vervolg
De reactie van de raad wordt meegenomen bij de uitwerking van het definitieve raadsvoorstel. Op dat moment worden dus ook de politieke keuzes gemaakt en nieuwe beleidsdoelen vastgesteld. Dit raadsvoorstel ligt in april voor (openbaar op 7 april).
Dan is ook de reactie van de Adviesraad Sociaal Domein bekend.

Wat ligt voor?
In de nota wordt uitgebreid ingegaan op actuele trends en voorzieningen (wat is de opgave, en wat ook niet) en de context waarin het huidige maatschappelijk domein opereert (hoofdstuk 2).
Ook vindt u hier de nodige informatie terug over het wettelijke kader.

De visie en uitgangspunten - vertaald in pijlers en uitgedrukt in de vorm van een richtinggevende kompasroos - en beleidsdoelen zijn toegelicht in hoofdstuk 3 en 4. Dit kan dan ook worden gezien als het hart van de nota.
Hier vindt u dus ook terug wat de herijkte pijlers zijn en waar accenten in het beleid zullen worden gelegd: wat vinden we belangrijk en wat willen we gezamenlijk bereiken? Denk aan het verminderen van eenzaamheid, vergroten van zelf- en met name
Samenredzaamheid, de aanpak van laaggeletterdheid, gezondheid, duurzaamheid en ondersteuning van sociaal kwetsbaren. Met veel aandacht voor bewustwording en ‘positieve gezondheid’ in de vorm van zelfzorg en samen-zorg.

In het concept worden de 8 uitgangspunten die de raad bij de start van de herijking heeft vastgesteld door vertaald naar in 4 in-elkaar-overvloeiende beleidspijlers:

 1. Vitaal en veerkrachtig.
 2. Variëren naar vermogen.
 3. Verbonden en vindbaar
 4. Veilig en vertrouwend.
  Meer over de kaders leest u in de pagina’s 30 tot en met 33.
  Opgemerkt wordt wel dat het nu voorliggende kader primair een visie is en er nu een helder kader ontbreekt, vraag is dan ook welke politieke keuzes er nu gemaakt moeten worden. Dat maakt het controleren van het doelbereik straks ook lastig. De ambities van beleid worden immers gekoppeld aan indicatoren, dat moet maken dat de raad de uitvoering van de beleidsdoelen kan monitoren.
  Doorvertaling van visie naar strategie en focus op nieuw beleid
  Deze informatie is te vinden vanaf pagina 38. Het gaat hier om 4 sporen, ofwel beleidsaccenten:
  1: Voedselagenda
  We werken toe naar een brede, sociale benadering van voeding: Venlo Voedt’. De vele bestaande initiatieven vormen de basis die we verder versterken. Inzet van de gemeente is om die initiatieven verder te stimuleren en ‘voeden’ via een platform zodat nieuwe initiatieven gemakkelijker van de grond kunnen komen en elkaar weten te vinden. Als beleidsambitie kan de ‘Venlose voedselagenda’ worden samengesteld via een aantal ingrediënten (of: pijlers), die invulling geven aan verschillende beleidsambities.

2: Scholingsoffensief
Doelstelling is om het aantal inwoners dat laaggeletterd is te laten dalen in 2024 met 1% t.o.v. peiljaar 2019. In Venlo neemt vanaf 2022 elk jaar het aantal mensen dat aangeeft deel te nemen aan een vorm van scholing of persoonlijke ontwikkeltraject met 25% toe.

3: Passend wonen in Venlo
In Venlo geven we samen met partners vorm en inhoud aan de ambities aan het programma Langer Thuis. Hiermee borgen we dat de groeiende groep ouderen, ook met een ondersteuningsbehoefte, de komende jaren passend in Venlo kan blijven wonen. Ook zetten we in op het passend laten wonen van inwoners die vanwege de ontwikkelingen in de bijvoorbeeld de GGZ uitstromen uit een instelling.

4: Veilig opgroeien
In Venlo groeien relatief veel kinderen op in een onveilige gezinssituatie. Dit blijkt onder andere uit het hoge aantal uithuisplaatsingen in onze gemeente. Om dit te doorbreken is een verandering van werkwijze nodig. Het aantal kinderen dat opgroeit in een onveilige opgroeisituatie neemt met 0,5 % in 2024 t.o.v. 2019 (bron: CBS Statline).
Inzet van de gemeente is om actiever naar buiten te treden. Niet iedereen die zorgen heeft stelt daadwerkelijk een hulpvraag. De gemeente zet verder in op toegankelijke, veilige en laagdrempelige plekken waar jeugdigen terecht kunnen, die zoveel mogelijk aansluiten op hun natuurlijke locaties waar jongeren komen, en waar problemen vroeg gesignaleerd kunnen worden.