Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2021

6
Openbare BenW besluiten (Stadhuis B&W kamer)
09:00 - 13:00
7
Themabijeenkomst (zie omschrijving) (digitaal via Webex)
18:00 - 19:00

Rekenkameronderzoek Nieuw Woonbeleid in Venlo. Wat gaat goed, wat kan beter?

De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

Toen de rekenkamer op verzoek van de raad het onderzoek naar het woonbeleid in Venlo in de zomer van 2020 ging voorbereiden, bleek dat er haast mee was gemoeid.
In de eerste helft van 2021 buigt de raad zich namelijk over de nieuwe lokale Woonvisie.
De afgelopen maanden is daarom hard gewerkt om te zorgen dat eind maart het rapport kan worden aangeboden aan de raad.
Dat rapport ligt nu voor.

Met de oplevering van het rapport wil de rekenkamer de raad en het college maximaal ondersteunen in het proces van totstandkoming van de nieuwe gemeentelijke Woonvisie in 2021.
Het rapport bevat concrete lessen uit de lopende cyclus van Woonvisie-Uitvoeringsprogramma-prestatieafspraken.
Bedoeling is om de gemeenteraad te informeren over het ‘hoe’ van het woonbeleid van de afgelopen jaren, zodat de raad nu aan de slag kan met het ‘wat’ voor de komende jaren.
De rekenkamer wil de raad daarmee heel direct ondersteunen in met name de kaderstellende rol.

Tijdens de themabijeenkomst op 7 april lichten Klaartje Peters, voorzitter van de rekenkamer, en Thierry Wever van RIGO Research en Advies het nieuwe rekenkamerrapport persoonlijk toe.
Dat biedt de raad de gelegenheid om vragen te stellen aan de rekenkamer.
Na de overdracht bespreekt de raad het rapport in de oordeelsvorming en de besluitvorming.

Themabijeenkomst (zie omschrijving) (digitaal via Webex)
19:00 - 20:00

Trendsportal

De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

Themabijeenkomst (zie omschrijving) (digitaal via Webex)
19:00 - 20:00

Fier op Venlo, themabijeenkomst Herijking maatschappelijk domein

De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

Op 18 maart jl. is de raadsnotitie over de herijking van het maatschappelijk domein uitgebreid besproken in de oordeelsvorming.
In deze themabijeenkomst licht Maarten Benthem, teamleider MO, toe wat met de inbreng van de raad is gedaan.

Stilgestaan wordt bij:
• Het gedachtengoed van Fier op Venlo:
Wat zijn belangrijke rode draden van het nieuwe beleidskader? Hoe is een en ander uitgewerkt?
• Wat is nieuw en wat is anders?
Aanpassingen die zijn gedaan naar aanleiding van bespreking in de raad op 18 maart jl.
• Doorkijkje op het vervolgproces:
Evaluatie en doorvertaling naar uitvoering en activiteiten.

Aansluitend is er gelegenheid voor de raad om vragen te stellen.

Themabijeenkomst (zie omschrijving) (digitaal via Webex)
20:00 - 21:30

IVOR (Integrale Visie Openbare Ruimte)

De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

Themabijeenkomst (zie omschrijving) (digitaal via Webex)
21:15 - 21:45

Huisvesting internationale Werknemers

De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

12
(digitaal)
Regiobijeenkomst Gezondste regio
19:30 - 21:00

Zie bijlage voor meer informatie en aanmelding.

13
Openbare BenW besluiten (Stadhuis B&W kamer)
09:00 - 13:00
14
Themabijeenkomst (zie omschrijving) (digitaal via Webex)
17:15 - 17:45

Parkeerbeleid

De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

Oordeelsvormende raadsvergadering (digitaal via Webex)
19:00 - 22:25

De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

21
Themabijeenkomst (zie omschrijving) (digitaal via Webex)
19:30 - 21:30

Regiodeal

De bijeenkomst is live te volgen via: https://venlo.raadsinformatie.nl/live

28
Themabijeenkomst (zie omschrijving) (digitaal)
17:45 - 18:45

Themabijeenkomst Kadernota

De bijeenkomst is live te volgen: www.maaspoort.nl/livestream
Wachtwoord: ade907c792b7d9a9

Vanavond wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de Kadernota 2022 en de RIB 2021-50 Jaarstukken en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Het inloopuurtje over de Kadernota staat gepland op 10 mei. Publicatie van deze stukken volgt op 28 april bij aanvang van de themabijeenkomst.

Door: Harry Smeets en Frank Maas, strategisch beleidsadviseurs.

Besluitvormende raadsvergadering
19:00 - 00:00

Voorlopige agenda

De bijeenkomst is live te volgen: www.maaspoort.nl/livestream
Wachtwoord: ade907c792b7d9a9