Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Oordeelsvormende raadsvergadering

woensdag 11 maart 2020

19:00

Agendapunten

 1. 1
  19.00 - 19.15 uur Sprekersplein
 2. 2
  19.15 - 19.30 uur uur Rondvraag
 3. 2.a

 4. 3
  DOMEIN 1: Welvarend Venlo, Centrumstad Venlo, Grenzeloos Venlo, Circulaire & duurzame hoofdstad plus bestuur en financiën (‘Stad met Perspectief’)
 5. 3.a

  Portefeuillehouder: burgemeester Scholten
  Sessievoorzitter: Harro Schroeder


  Toelichting:
  Voorgesteld wordt elf projecten aan te melden voor rijkssubsidie op basis van de zgn. bommenregeling. Het gaat om een suppletie-uitkering vanuit het Gemeentefonds voor een bedrag van 70% van de kosten, die in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 zijn gemaakt bij de volgende projecten:

  1. Onderzoek Klavertje 4 Green Port
  2. Onderzoek hoogwaterbeschermingsprogramma
  3. Onderzoek Manresaterrein
  4. Rioolverzwaring Lambertusplein
  5. Herinrichting Lage Loswal
  6. Afkoppelen regenwaterafvoer diverse straten
  7. Bouw 32 woningen Anno 1870 Maaswaard
  8. Nieuwbouw gymzaal Hoogstraat Tegelen
  9. Bouw appartementen Sloterbeekstraat
  10. Bouw woningen Schoolstraat Velden
  11. Onderzoek kazernekwartier

  Tevens wordt voorgesteld de kosten van deze projecten vast te stellen op in totaal
  € 706.675,40 (inclusief een bedrag van € 3.270,-- voor kosten gemeentelijke bemoeienis), en om in te stemmen met het doorbetalen van de voor de projecten 1, 2 en 3 ontvangen bijdragen aan resp. Green Port, Waterschap Limburg en Venterra Onroerend Goed.


  Het gaat hier om een jaarlijkse subsidie-aanvraag; er zijn geen bijzonderheden te melden.

 6. 3.b

  Portefeuillehouder: burgemeester Scholten
  Sessievoorzitter: Harro Schroeder


  Toelichting:
  Voorgesteld wordt om de regionale strategische visie Noord-Limburg 2040 vast te stellen.
  De Regio Venlo samenwerking is een samenwerkingsverband van de gemeenten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Mook en Middelaar, Venlo en Venray.
  Regio en provincie hebben de ambitie uitgesproken de komende vier jaar in te zetten op een investeringsimpuls van 40 miljoen euro. Daarnaast wordt een propositie voor een Regio Deal Noord Limburg ingediend bij het rijk voor een bijdrage van 20 mln. euro.


  Wat ligt voor?
  De voorliggende regiovisie is het resultaat van een intensief proces. Niet alles is realiseerbaar dus zijn er keuzes gemaakt. In de aanloop naar de regiovisie zijn daarvoor in 2019 twee regionale raadsbijeenkomsten gehouden. Gezamenlijke ambitie is om “de gezondste regio” te worden, dat is vertaald in 6 pijlers:

  1. Ondernemen en innoveren: Gezond ondernemen.
  2. Vitaal en gezond: Gezond zijn en gezond blijven.
  3. Toerisme en Leisure: Gezond leven.
  4. Landelijk gebied: Gezonde leefomgeving.
  5. Mobiliteit en logistiek: Gezond verbinden.
  6. Energie en klimaat: Gezond leefklimaat.
   De raad wordt nu gevraagd om in te stemmen met deze ambitie en de doelstellingen.
   Voor een samenvatting van de doelstellingen zie “In een oogopslag”.

  Proces
  De acht Noord-Limburgse gemeenten bundelen al enkele jaren de krachten om een impuls te geven aan de verdere ontwikkeling van de regio en het oplossen van maatschappelijke regionale vraagstukken. De samenwerking is gebaseerd op de strategische visie ‘Regio in balans’ en het uitvoeringsprogramma ‘Werken aan de regio Venlo 2015-2018’.
  In 2018 zijn wij samen met onze partners in de regio gestart met een actualisatie van de strategische visie van de regio. De regionale strategische visie biedt een gezamenlijk lange termijn perspectief voor de acht gemeenten. In aansluiting daarop is ook een nieuw uitvoeringprogramma opgesteld dat zich -binnen het in de visie geschetste lange termijn ontwikkelperspectief- richt op de middellange termijn (4 jaar). In het uitvoeringsprogramma staat concreet genoemd wat we regionaal gaan doen om onze gezamenlijke ambities te realiseren. In het eerste kwartaal van 2020 wordt gewerkt aan een voorstel hoe we deze ambities ook organisatorisch gaan realiseren.

 7. 3.c

  Portefeuillehouder: wethouder Roest
  Sessievoorzitter: Harro Schroeder


  Toelichting:
  In de omgevingsanalyse die nu voorligt, zijn voor Venlo relevante maatschappelijke
  ontwikkelingen in kaart gebracht. Dat is van belang bij het maken van beleidsmatige keuzes en bestuurlijke afwegingen. Tijdens deze oordeelsvormende bijeenkomst krijgt de raad de gelegenheid om te reflecteren op deze ontwikkelingen en om opmerkingen mee te geven aan het college. De uitkomst van dit debat wordt meegenomen bij de kadernota 2021. De besluitvorming over de kadernota vindt plaats op 27 mei.


  In deze analyse wordt stilgestaan bij de demografische ontwikkeling van Venlo, de economie, de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, woningmarkt, financiële positie en woonlasten en de bedrijfsvoering. Actuele onderwerpen verder zijn: onderwijs, armoede, ouderen(zorg), leefomgeving, duurzaamheid, vertrouwen in het bestuur.
  Een korte toelichting.


  Demografische ontwikkeling
  Het CBS voorspelt dat de bevolking in Venlo blijft stijgen. Dat komt met name doordat de gemiddelde leeftijd toeneemt en er meer kinderen worden geboren. Deze groei heeft gevolgen voor ons stedelijk beleid: qua woningbouwbehoefte, aantal leerlingen, scholen en voorzieningen, aantal ouderen en de daaraan gekoppelde (sociale) voorzieningen, aantallen bezoekers en werkgelegenheid. Verder moeten we rond 2035 rekening houden met een toename van het aantal ouderen. Dat betekent dat we ons ook moeten voorbereiden op een toename van de vraag naar (sociale) voorzieningen voor ouderen.


  Economie
  De Nederlandse economische groeit in 2020 met 1,3%.
  De regionale economie van Venlo is relatief sterk conjunctuurgevoelig. Dat wil zeggen dat de bedrijvigheid en de werkgelegenheidsontwikkeling in onze regio versterkt en in de tijd eerder of later reageert op verbeteringen of verslechteringen van de conjunctuur. En hoewel op een zeer laag niveau, loopt als gevolg daarvan in 2020 naar verwachting ook de werkloosheid weer heel licht op.


  Arbeidsmarkt
  Een einde aan de werkloosheidsdaling betekent mogelijk ook een einde aan de daling van ons lokaal uitkeringenbestand. Het belang van lokale en regionale acquisitie en behoud van bestaande werkgelegenheid neemt hiermee naar verwachting toe. Overigens blijft de arbeidsmarktsituatie in Noord-Limburg ook in 2020 voor een groot aantal beroepen nog steeds gespannen, met name als het gaat om de vraag naar technisch en dienstverlenend personeel en binnen de ict-, transport- en logistieke sector. Er zit weinig rek meer in het arbeidsaanbod en is er regionaal sprake van een krappe arbeidsmarkt. Op termijn ontstaan ook knelpunten in de zorg, onderwijs, bouw en het openbaar bestuur. Dit biedt kansen voor mensen die wel willen werken maar nog niet over de gewenste competenties beschikken. Doorgaans vraagt het wel een investering in tijd en geld om hen klaar te stomen. Daarnaast is de krapte voor werkgevers een drijfveer om personeel van elders te halen, onder andere uit het buitenland. Tegen deze achtergrond is het doel gesteld om (lokaal) 3.000 verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten te realiseren tot 2025.


  Onderwijs
  Om ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien in voldoende arbeidsaanbod is goed
  middelbaar- en hoger (beroeps- en universitair) onderwijs als vestigingsfactor belangrijk.
  De regio Venlo is goed voorzien met vestigingen van ROC Gilde Opleidingen, Fontys Opleidingen Venlo, Hogere Agrarische School en University College Venlo van de Universiteit Maastricht. Ambitie is om meer jonge mensen te boeien en te binden aan onze regio en aan onze regionale economie. Het aantal studenten in Venlo is in de afgelopen vijf jaar met zo’n 10% is gedaald. Deze daling komt vrijwel geheel voor rekening van het gedaalde aantal MBO-studenten. Het aantal HBO- en WO-studenten lijkt zich te stabiliseren op zo’n 4.500 studenten.


  Armoede
  Het aantal Venlose huishoudens met een bijstandsuitkering is in de afgelopen jaren met 12% gedaald. Dat wil nog niet zeggen dat het in financieel opzicht voor iedereen beter is geworden. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft de armoede in Nederland in kaart gebracht. Als we naar de gezinssamenstelling kijken dan valt op dat eenoudergezinnen met uitsluitend minderjarige kinderen het meeste risico lopen op armoede. Op enige afstand volgen de alleenstaanden jonger dan de AOW-leeftijd, met 12%. Alleenstaanden vanaf de AOW-leeftijd zijn veel minder vaak arm. Ook paren lopen relatief weinig kans op armoede, vooral als het om AOW-gerechtigden gaat. Na het veertigste levensjaar zien we een daling en in de groep vanaf 45 jaar ligt het armoedepercentage onder het landelijke gemiddelde. Een sterkere daling zien we bij de 65-plussers. Van de groep tot 80 jaar heeft 2% à 3% een inkomen onder de armoedegrens. Daarna neemt dat aandeel toe. Bij de 90-plussers gaat het om 9%.


  Ouderen
  Het aandeel van de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder in de Nederlandse bevolking stijgt van
  7,5% in 2018 naar 11,7% in 2030 en 13,6% in 2040. Sprake is van een ‘dubbele
  vergrijzing’. Niet alleen zijn er meer mensen ouder dan 75 jaar, binnen deze groep
  zijn er ook steeds meer mensen hoogbejaard. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau
  woont 92% van de groep ouder dan 75 jaar nog zelfstandig. Een kwart van deze groep
  maakt gebruik van hulp en zorg uit meerdere domeinen, terwijl 38% van deze groep ouderen
  ‘kwetsbaar’ is. Dat betekent een groei van een half miljoen ouderen in 2018 naar een miljoen kwetsbare ouderen in 2030 waarvoor het motto geldt ‘Thuis zolang het kan’.


  Woningmarkt
  De economie en de lage rente vertalen zich in hogere woningprijzen. Met name voor starters en middeninkomens is het lastig om in de regio Venlo nog een betaalbare woning te vinden. De gemiddelde verkoopduur van tussen-, hoek- en van twee-onder-een kap woningen is in het afgelopen jaar in (de regio) Venlo afgenomen met 27%, respectievelijk 25% en 10%.
  Een koopwoning in deze prijsrange staat in onze regio gemiddeld nog geen maand meer te koop. Dat geldt niet voor vrijstaande woningen. De markt voor dit type woning oogt, ondanks de gestegen prijs, nog relatief ontspannen. In 2019 steeg de gemiddelde transactieprijs voor een woning in de regio Noord- Limburg met 11,4%. Geconstateerd kan worden dat Venlo een woningaanbod heeft dat onvoldoende aansluit bij de stad die we willen worden.


  Leefbaarheid
  Opvallend is dat Blerick-Noord in de periode 2016-2018 opnieuw verder aan leefbaarheid heeft ingeboet en dat er in het stadsdeel Blerick sprake lijkt van een lichte achteruitgang.


  Duurzaamheid
  Venlo heeft hoog ingezet op circulariteit en duurzaamheid maar blijft qua duurzaamheid prestaties achter bij het landelijk gemiddelde. In de duurzaamheidsstudie van Telos noteert Venlo in 2019 een bescheiden 298e plaats. Opgemerkt wordt dat nergens in Nederland de stikstofdepositie zo hoog en geconcentreerd is als in Oost-Brabant en Noord-Limburg.


  Woonlasten
  De stijging van de gemeentelijke woonlasten van Venlo is voor 2020 hoger dan het
  landelijk gemiddelde (€ 46 versus € 32). Dat komt omdat voor de afvalstoffenheffing van Venlo voor 2016 tot en met 2019 rekening is gehouden met de afbouw van de egalisatiereserve afvalstoffen (maatregel van het Rijk).


  Vertrouwen in het bestuur
  Het vertrouwen van onze inwoners in het gemeentebestuur is toegenomen met 1%.
  In 2019 heeft er, als onderdeel van de stadspeiling, opnieuw een meting plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat het aantal inwoners dat weinig of nauwelijks tot geen vertrouwen heeft in het gemeentebestuur met 1/3e is gedaald van 28% naar 19%.

 8. 4
  DOMEIN 2: Leefbaar Venlo
 9. 4.a

  Portefeuillehouder: wethouder Peeters
  Sessievoorzitter: Gerard IJff


  Toelichting:
  De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan ‘Roermondseweg (ong) Tegelen vast te stellen. Met de initiatiefnemers is een planschade overeenkomst gesloten. De wijziging van het geldende bestemmingsplan is nodig om maximaal 2 grondgebonden woningen te realiseren op de Roermondseweg, tussen nummer 51 en 55 in Tegelen.
  Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingebracht.


  Het gaat hier om een zogenaamd kruimelgeval in het kader van de grondexploitatieregels; een exploitatieplan hoeft daarom niet vastgesteld te worden. De raad wordt gevraagd te besluiten tot het niet vaststellen van een exploitatieplan.


  De voorgenomen ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de Ruimtelijke Structuurvisie Venlo 2014 en de Dynamische woningbouwprogrammering en de milieuaspecten vormen geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.


  Vervolg
  Na vaststelling worden het bestemmingsplan en de beschikking hogere waarden gepubliceerd en ter inzage gelegd. Binnen de inzagetermijn kan rechtstreeks beroep worden ingediend bij de Raad van State door belanghebbenden tegen beide besluiten. De dag na afloop van de inzage termijn treedt het bestemmingsplan in werking, mits geen voorlopige voorziening wordt getroffen.

 10. 4.b

  Portefeuillehouder: wethouder Peeters
  Sessievoorzitter: Gerard IJff


  Toelichting:
  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Droompark Maasduinen in Belfeld vast te stellen. Een exploitatieplan is niet nodig. De kosten worden verhaald op basis van de leges. Verder is met de initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten.

  Geen zienswijzen
  Op het concept bestemmingsplan geen zienswijzen ingekomen. Ook op het beeldkwaliteitsplan zijn geen inspraakreacties ingekomen.

  Wat ligt voor?
  Droomparken wil aan het park Maasduinen een nieuwe impuls geven door toevoeging van recreatieobjecten die aansluiten bij de wensen van de markt. Daarbij past ook de herontwikkeling van het kampeergedeelte. Het aantal kampeerplaatsen wordt teruggebracht van 103 naar 30. Deze worden vervangen door verschillende recreatievormen, te weten: Tiny houses, grote recreatieverblijven en chalets. In totaal worden 70 diverse types chalets toegevoegd.
  De herontwikkeling vindt plaats binnen de bestaande terreingrenzen. Er is dus geen sprake van uitbreiding van het recreatiepark. Voor het plan dient een natuurcompensatie plaats te vinden. Deze natuurcompensatie vindt plaats ter hoogte van de Beckersweg en sluit aan op de natuurcompensatie van het plan Manresa.

  Vervolg
  Na vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden beide vaststellingsbesluiten ter inzage gelegd. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen die termijn kunnen belanghebbenden, die verschoonbaar geen zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beeldkwaliteitsplan wordt ook zes weken ter inzage gelegd. Tegen dat vaststellingsbesluit staan géén rechtsmiddelen open.
  Daags na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking, tenzij binnen die termijn bij de Afdelingsvoorzitter een voorlopige voorziening wordt gevraagd.

 11. 4.c

  Portefeuillehouder: wethouder Peeters
  Sessievoorzitter: Gerard IJff


  Toelichting
  De raad wordt voorgesteld om akkoord te gaan met de wijziging Verordening parkeerbelastingen 2020 en de Parkeerverordening Venlo 2020. Daarmee kan uitvoering worden gegeven aan het plan om een groot deel van Q4 af te sluiten voor verkeer.
  Samen met inwoners en ondernemers uit de binnenstadswijk Q4 is er gewerkt aan het “pollerplan Q4”. Het plan bevat een aantal maatregelen (fysieke en dynamische afsluitingen) waarmee een groot deel van de wijk Q4 kan worden afgesloten voor verkeer. Op die manier kan alleen nog bestemmingsverkeer de wijk bereiken.


  Aanleiding
  Bij het vaststellen van het projectplan Q4 heeft de raad besloten dat de wijk autoluw gemaakt zou worden. Omdat de ontwikkeling van het project Q4 veel langer heeft geduurd dan vooraf gedacht, is er vanuit de wijk de roep ontstaan om toch vast te starten met het autoluw maken van de wijk. Dit omdat veel bewoners overlast ervaren van het vele (Duitse) zoekverkeer in de weekenden en drugsgerelateerd verkeer in de avonduren. Het is een breed gedragen wens in de wijk om dit verkeer tegen te gaan. Tegelijkertijd is er vanuit bewoners en ondernemers aangegeven dat zij zelf en hun bezoek zo min mogelijk gehinderd moeten worden door dit plan. Daarom is er in overleg met een werkgroep een regeling opgesteld, die ervoor zorgt dat iedereen die woont of werkt in het af te sluiten gebied, op basis van kentekens ervoor kan zorgen dat bezoek toch het gebied kan inrijden. Dit geldt ook voor dienstverleners, die hiervoor ook een ontheffing kunnen aanvragen. De ontheffing kost €26/jaar. Aan de ontheffing kunnen maximaal 10 kentekens worden gekoppeld.
  Tegen het verkeersbesluit is in een eerder stadium bezwaar gemaakt door enkele bewoners. Het voornaamste bezwaar waren de kosten van de ontheffing.


  Vervolg
  Het pollerplan Q4 wordt na invoering samen met bewoners en ondernemers geëvalueerd. Eventuele wijzigingen worden aan de raad voorgelegd. Het plan wordt onderdeel van de toekomstvisie parkeren en bereikbaarheid die dit jaar wordt uitgewerkt.

 12. 4.d

  Portefeuillehouder: wethouder Peeters
  Sessievoorzitter: Gerard IJff


  Toelichting:
  Mede op verzoek van de raad zelf (vergadering 23 oktober 2019, behandeling eerder raadsvoorstel Begraven op eigen terrein), ligt nu een aangepast voorstel voor, om het mogelijk te maken in de gemeente Venlo op eigen grond te worden begraven, onder bepaalde voorwaarden.
  De raad wordt voorgesteld:

  1. Vast te stellen: de “Beleidsregel bijzondere begraafplaatsen op eigen grond”.
  2. In te willigen: het ingekomen verzoek voor het oprichten van een bijzondere particuliere begraafplaats ten behoeve van het aanleggen van twee graven op een gedeelte van het perceel gelegen aan de Venrayseweg 334 (sectie X 663) te Venlo, en het in het verzoek daarvoor aangeduide perceelgedeelte aan te wijzen als bijzondere begraafplaats.

  Op 3 november 2017 ontving de gemeente reeds een verzoek voor het oprichten van een bijzondere particuliere begraafplaats ten behoeve van het aanleggen van twee graven op een gedeelte van het perceel gelegen aan de Venrayseweg 334 (sectie X 663).
  Op basis van de Wet op de lijkbezorging is dit alleen mogelijk, als de betreffende locatie hiertoe expliciet wordt aangewezen door de gemeenteraad.


  De gemeente Venlo heeft nog geen beleid op dit gebied. Door beleid vast te stellen waarin een toetsingskader is opgenomen, kunnen eventuele verzoeken of aanvragen van particulieren om een bijzondere begraafplaats op eigen grond voor enkele personen te realiseren, worden beoordeeld.


  Beleidsregels, criteria
  Op verzoek van de raad (oktober 2019) is met name het criterium ‘binding met de grond’ opnieuw bekeken. Inmiddels kan beoordeeld worden, dat door verzoeker voldoende is aangetoond dat er sprake is van een bijzondere (historische) binding met de grond en dat daarmee voldaan wordt aan het criterium ‘Binding met de grond’, zoals dat in de ontwerp-beleidsregel is verwoord.Ook aan de overige voorwaarden wordt voldaan.
  De criteria waaraan dient te worden voldaan, op een rij gezet:
  • De verzoeker heeft een aantoonbare binding met de grond en een toekomstige binding.
  • De verzoeker is eigenaar van het perceel waarop het verzoek betrekking heeft.
  • Het perceel waarop het eigen graf is gesitueerd is groot genoeg om de andere functies van het perceel en omliggende percelen niet in gevaar te brengen.
  • Vanuit planologisch oogpunt bestaan geen belemmeringen om het van de bestemming afwijkende gebruik toe te staan.
  • Het verzoek is beperkt tot een begraafplaats voor twee graven.
  • De locatie is buiten de bebouwde kom gelegen.
  • Verzoeker heeft ter voorbereiding op zijn formeel verzoek, persoonlijk contact gezocht met alle omwonenden die met hun terreinen grenzen aan zijn landgoed. Het betreft 8 huishoudens. De verklaring van geen bezwaar van alle betrokken huishoudens zijn aanwezig.
  • De afstand van de voorgenomen graven tot aan iedere openbare weg (Venrayseweg en de west afrit Grubbenvorst van de A73) is meer dan 100 meter. Het perceel alsmede de voorgenomen bijzondere begraafplaats is niet of nauwelijks zichtbaar vanuit de openbare weg. Afstand, beplanting en woonhuizen belemmeren het zicht op dit kleine object vanaf de Venraysweg. In de toekomst zullen de geplante 16.000 bomen de begraafplaats volledig aan het oog onttrekken.
  • Ook aan de technische voorwaarden kan worden voldaan.


  Tegen een besluit van de raad tot aanwijzing van een ‘bijzondere particuliere begraafplaats’ staat bezwaar en beroep open, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht.


  De bijlagen van raadsvoorstel 2020-16 Begraven op eigen terrein worden vertrouwelijk ter inzage bij de griffie gelegd.