Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering: Oordeels- en Besluitvorming

woensdag 11 december 2019

19:00

Agendapunten

1e inspreker: de heer Jan Houba, namens de besturen van golfvereniging De Peelse Golf Sevenum en Golf & Country Club Geijsteren
Boodschap aan de raad: inspreker zal namens beide besturen hun visie met de raad delen aangaande het voorliggende raadsvoorstel.

2e inspreker: mevrouw Grietje Lenstra, namens Natuur- en Milieu Federatie Limburg
Boodschap aan de raad: de Natuur- en Milieufederatie Limburg wil haar visie geven op het raadsvoorstel.

3e inspreker: de heer Ruud van Heugten, directeur B.V. Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
Boodschap aan de raad: de heer Van Heugten wil zijn visie op het raadsvoorstel delen met de raad.

4e inspreker: de heer Verstegen, omwonende
Boodschap aan de raad: de familie Verstegen wil haar visie met de raad delen over het raadsvoorstel, met name daar waar het gaat om de golfbaan.

Portefeuillehouder(s): wethouder Peeters / wethouder Boom
Sessievoorzitter: Gerard IJff

Inspreker: de heer Aydogan, eigenaar avondwinkel Venray
Boodschap aan de raad: de heer Aydogan wil zijn visie met de raad delen over het raadsvoorstel en het voorstel tot het intrekken van het artikel inzake de ontheffing voor avondwinkels.

Portefeuillehouder(s): burgemeester Scholten/wethouder Boom
Sessievoorzitter: Gerard IJff

Portefeuillehouder(s): wethouder Pollux
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
Bij besluit van 16 december 2014 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Lokale Omroep Venlo aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Venlo. De aanwijzing is ingegaan op 1 januari 2015 en eindigt op 1 januari 2020. Omroep Venlo heeft het Commissariaat laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor verlenging van deze zendmachtiging.
Alvorens het Commissariaat een beslissing neemt dient de gemeenteraad (conform de Mediawet) het Commissariaat te adviseren over de vraag of Omroep Venlo voldoet aan de wettelijke eisen. De raad wordt voorgesteld het Commissariaat positief te adviseren voor de nieuwe periode 2020-2025.
Omroep Venlo voldoet aan alle daartoe gestelde voorwaarden.
Indien de raad geen positief advies afgeeft, dan zal het Commissariaat zendmachtigingsperiode niet verlengen. Dat betekent dat Omroep Venlo haar activiteiten zou dienen te staken met alle gevolgen van dien. Er is echter geen enkele reden om niet positief te adviseren.

Portefeuillehouder(s): wethouder Roest
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
De raad wordt voorgesteld de planning voor 2020 van de P&C producten vast te stellen.

In het recente verleden heeft de raad drie wensen geuit:
• Voortzetting van het fenomeen Omgevingsanalyse in het vroege voorjaar, om daarmee een basis te leggen voor de Kadernota.
• Behandeling van de Kadernota uiterlijk in mei
• Behandeling van de Jaarstukken gelijktijdig met de Kadernota (vanuit het idee dat je eerst wil weten hoe de uitgaven vorig jaar zijn gelopen voordat je een besluit neemt over het budget van volgend jaar).

De eerste twee wensen zijn in het raadsvoorstel geheel gehonoreerd.
Met de derde wens ligt het iets lastiger. Het college is er nog niet in geslaagd de afspraken met de zorgaanbieders zo te maken dat wij tijdig over alle gegevens beschikken. Het goede nieuws is dat het college wel een heel werkbaar alternatief biedt, namelijk (tijdig, in mei) een raadsinformatiebrief over het voorlopig resultaat en jaarstukken 2019.

De andere P&C producten (VoRap, Begroting en FinRap) volgen dezelfde werkwijze als afgelopen jaar.

Spreektijden:
Per fractie: 1,5 minuten
Portefeuillehouder: 5 minuten
Interruptietijd: 1,5 minuten per fractie

Portefeuillehouder(s): wethouder Roest
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
De raad wordt voorgesteld om de Financiële Rapportage (FinRap) 2019 vast te stellen.
In de FinRap worden de laatste begrotingswijzigingen voor 2019 aangeboden en een prognose gegeven van het resultaat einde jaar. Deze prognose is opgesteld op basis van de cijfers per 31 augustus. Pas bij het daadwerkelijk opstellen van de jaarrekening zal duidelijk worden wat ons resultaat zal zijn.

Begrotingswijzingen
Voorgesteld wordt om de kosten van € 223.000 voor de vergoeding van de asbestsanering van het pand Raad van Arbeid te dekken uit de post onvoorzien (begrotingsvoorstel 19-541). Andere begrotingswijzingen zijn budgetneutraal en leiden niet tot nieuw beleid of intensivering van bestaand beleid. Het gaat hier vooral om begrotingswijzigingen die een onrechtmatigheid bij de Jaarrekening kunnen voorkomen en wijzigingen in de begrote verrekeningen met reserves.

Koers
Insteek van de voorliggende FinRap is een behoedzaam financieel beleid.
Er wordt gewerkt met behoedzame scenario's, vanuit sturing op het risicoprofiel. 'Winsten' worden pas ingeboekt als ze reëel zijn en mogelijke verliezen worden in een vroeg stadium cijfermatig ingerekend.

Prognose en resultaten
Bij de jaarrekening 2019 wordt een positief resultaat geschat van €2.996.000.
Dat is een verbetering ten opzicht van de VoRap 2019. Het positieve resultaat heeft van doen met ontwikkelingen in het gemeentefonds, vrijvallen reservering risicobuffer meicirculaire 2018, versnelde instroming en lagere kosten Beschermd wonen, strikt relatie- en contractmanagement Wijkteams, verwachte positieve resultaat onroerend zaakbelasting eigenaren en omgevingsvergunningen leges en meer dividend. Opgemerkt wordt verder dat de financiële doelstelling van de VoRap gerealiseerd is (bijsturing ad € 6.927.000).
Voor een toelichting op de resultaten zie verder pagina 8 van de FinRap 2019.

Voor tabel zie bijlage.

Ontwikkelingen
Een aantal ontwikkelingen kunnen het rekeningresultaat nog negatief beïnvloeden.
Denk daarbij aan het jeugdhulpbudget, aantallen uitkeringsgerechtigden, het gemeentefonds en het functioneel leeftijdsontslag van de brandweer bij de veiligheidsregio. Deze zaken zitten echter al cijfermatig in de prognose, dus we gaan er al van uit dat deze zich voor doen. Ondanks deze negatieve posten verwachten we dus toch nog op een positief resultaat uit te komen.
Een korte toelichting.

Wijkteams algemeen hogere kosten worden verwacht voor met name de jeugdhulp (stijging aantal jeugdigen die gebruik maken van maatwerkvoorzieningen), hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, begeleiding groepen, hulpmiddelen en eigen bijdrage WMO.
Inkomensondersteuning (BUIG) negatieve bijstelling van het BUIG-budget met een omvang van € 1.099.000 (€43.067.000 - € 41.968.000). Daarnaast wordt er € 150.000 minder aan debiteureninkomsten verwacht dan is begroot.
Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO): eind september 2019 zijn er landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht FLO. Deze nieuwe afspraken hebben consequenties. Op basis van de kennis van nu is het volledige bedrag (€ 1.400.000) verwerkt in de cijfers.

Voorziening wethouder pensioenen: betreft de verwachte toename voorziening pensioen oud wethouders op basis van berekeningen RAET per 31/8/2019

Inspreker: mevrouw Corina Brouwers, voorzitter Stichting Ons Fort
Boodschap aan de raad: De Stichting wil haar visie over dit raadsvoorstel delen met de raad.

Portefeuillehouder(s): wethouder Pollux
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Spreektijden:
Per fractie: 5 minuten
Portefeuillehouder: 10 minuten
Interruptietijd: 3 minuten per fractie

Portefeuillehouder: wethouder Pollux
Sessievoorzitter: Harro Schroeder

Toelichting:
De raad wordt voorgesteld om de stedenbouwkundige visie Kazerne Kwartier -uitgewerkt in het visiedocument, de ontwikkel- en uitgiftestrategie en het financieel raamwerk- vast te stellen. Na vaststelling zijn de kaders voor de ontwikkeling bepaald en kan de volgende stap worden genomen in daadwerkelijke invulling van het gebied.

Inzet is om de historische context van het Kazerne Kwartier, de situering aan de Maas en de aanwezigheid van een intercitystation te benutten voor de ontwikkeling van een hoogwaardig en gevarieerd stedelijk gebied. Nieuw in de voorliggende visie voor het Kazerne Kwartier is de toepassing van een mix van stedelijke functies.
Centrum-stedelijk wonen is daarin een belangrijke bouwsteen. De mix van functies bestaat verder uit werken -dienstverlening en 'schone' bedrijvigheid- en diverse stedelijke voorzieningen, als horeca, onderwijs, sport en leisure.

Stadswijk in het groen
Het gebied Kazerne Kwartier vormt in de visie het scharnier tussen Blerick en de binnenstad van Venlo. Hiermee wordt aangehaakt op de doelstellingen van het raadsprogramma Venlo Centrumstad, namelijk om de stadsdelen van Venlo in ruimtelijke zin en functioneel optimaal met elkaar te verbinden. Opgemerkt wordt dat een deel van de beoogde stedelijke voorzieningen nadrukkelijk leunt op de nabijheid van goed openbaar vervoer met het intercitystation Blerick. Dat biedt mogelijkheden voor een ander mobiliteitsbeleid. Belangrijke uitgangspunten voor de ontwikkeling als duurzaamheid en Cradle2Cradle gelden nog steeds als vertrekpunt.

Duurzaamheid
Net als in de vorige plannen staat ook duurzaamheid en C2C binnen deze ontwikkeling hoog op de agenda. De eerder vastgestelde uitgangspunten op de diverse duurzaamheidsthema’s voor dit gebied zijn ook het vertrekpunt voor de voorliggende ontwikkelopgave. Dat de kansen per thema op een andere vlak liggen als de voorgaande plannen is inherent aan het veranderd programma.

Cultureel erfgoed
In de stedenbouwkundige visie zijn de verschillende cultuurhistorische lagen en de nieuwe stedenbouwkundige toevoeging met elkaar in evenwicht gebracht. De contour van het fort is bepalend voor de stedenbouwkundige opzet. Deze stervormige cultuurhistorische laag wordt gecombineerd met de orthogonale structuur van kazerne en kazernegebouwen (vierkant & stervormig). Het fort wordt zo op verschillende manieren beleefbaar gemaakt.

Voor de eerste fase (2020-2025) is op basis van actuele marktverkenningen, trends en ontwikkelingen, bestuurlijke afspraken én kennis van initiatieven en ruimtevragers met een grote mate van zekerheid een programma samen te stellen. Ingezet wordt op de hoofdzakelijk binnenfortse ontwikkeling met gemengde functie (wonen, werken, recreëren) om van begin af aan de levendigheid van het gebied te garanderen. Daarvoor is het nodig dat de openbare ruimte rond de appèlplaats en het fort gelijkopgaand ontwikkeld worden. Dit gelijk met de herontwikkeling van de stationsontsluiting en onderdoorgang.


Verkeer en mobiliteit
In de verbetering van de relatie met Blerick-centrum speelt de herinrichting van de onderdoorgang aan de Kazernestraat en de ontsluiting van het station een belangrijke rol.
Daarnaast is ook de herinrichting van een deel van de Venrayseweg essentieel. In het plan is in beide voorzien.
Om het Kazerne Kwartier als scharnierpunt te laten fungeren, is er aandacht voor het opwaarderen van een langzaam verkeer verbinding over de Maas. Hiervoor wordt een aantal varianten onderzocht, maar zijn nog geen middelen in de grondexploitatie opgenomen voor de uitvoering daarvan. De visie voorziet ook in het, op termijn doortrekken van de Antoniuslaan onder de Eindhovenseweg en het spoor door. En tevens is de optie in beeld gebracht voor een nieuwe oeververbinding tussen Venlo en het Kazerne Kwartier. Duidelijk is dat dit een wens is voor de lange termijn en dat er op dit moment geen verdere uitwerking van deze twee opties is. Wel is een onderzoeksbudget gereserveerd voor een haalbaarheidsonderzoek van een extra oeverververbinding aan de huidige spoorbrug, zoals voorgesteld in de visie.
Gezien de centrale ligging van het gebied en de bereikbaarheid met het openbaar vervoer leent dit gebied zich ervoor om ontwikkelingen met betrekking tot mobiliteit te verkennen, bijvoorbeeld ten aanzien van de mogelijkheden om een lagere parkeernorm te hanteren dan te doen gebruikelijk.

Financieel
De raad heeft eerder een aantal kredieten beschikbaar gesteld voor het Kazerne Kwartier. Voorgesteld wordt om voor de realisatie van het plan beschikbare middelen te herschikken:
Per saldo blijft het netto-risico van het project op hetzelfde niveau van 13,3 miljoen euro.
De nieuwe ontwikkelstrategie en bijbehorende herziening van de grondexploitatie heeft dus geen effect op het weerstandsvermogen.

Vervolg
Na vaststelling door de raad worden belangstellenden uitgenodigd hun propositie voor delen van de eerste fase van het project in te dienen. Na selectie wordt met verkozen partijen een intentie-overeenkomst gesloten. De gemeenteraad wordt over de voortgang geïnformeerd.
Voor de ontwikkeling van de woonvlekken zijn bestemmingsherzieningen nodig.

Portefeuillehouder(s): burgemeester Scholten
Sessievoorzitter: Gerard IJff

Toelichting:
Voorgesteld wordt Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Venlo aan te passen: het gaat om twee aanvullingen en een wijziging van een bestaande regeling.

Aanvulling: Onderdeel A - Voorkomen ondermijning: het gaat hier om het in de APV opnemen van een ‘verbod op het exploiteren van een bedrijf zonder benodigde vergunning’.
Deze aanvulling wordt voorgesteld ter uitvoering van de op 25 september 2019 aangenomen motie van de raad en ziet op de mogelijke invoering van een vergunningplicht voor bepaalde bedrijven of gebieden, om zodoende een veilig, leefbaar en bonafide ondernemersklimaat te kunnen reguleren, controleren en handhaven. Malafide ondernemers kunnen hierdoor worden geweerd en pandeigenaren worden gestimuleerd om bonafide ondernemers in hun panden te vestigen.
De vergunningplicht wordt slechts ingezet, als de burgemeester een daartoe goed gemotiveerd aanwijzingsbesluit neemt.
Het betreft hier geen vergunning in het belang van de economische ordening, maar primair het belang van openbare orde en veiligheid. Het tegengaan van een onveilig, niet leefbaar of malafide ondernemersklimaat maakt hier onderdeel van uit.

Aanvulling: Onderdeel B - Verbod oplaten ballonnen
Voorgesteld wordt om het verbod tot het oplaten van ballonen in de APV op te nemen. Dit mede naar aanleiding van een concreet verzoek van leerlingen van basisschool de Toermalijn te Tegelen daartoe. Het oplaten van ballonen (door middel van bijvoorbeeld vuur of helium) kan schade toebrengen aan het milieu en de natuur, doordat er resten van ballonen kunnen achterblijven in de buitenruimte. Dit afval is niet afbreekbaar en kan door dieren voor voedsel worden aangezien.
Noot: handhaving van dit verbod kan lastig zijn ingeval er één of een zeer beperkt aantal ballonnen wordt opgelaten, maar de winst van dit verbod zal zijn dat grote ballon-oplatingen niet meer zullen plaatsvinden.

Wijziging: Onderdelen C en D – Voorkomen onregelmatigheden bij voetbalwedstrijden
Voorgesteld wordt om de voetbalbepalingen beperkt aan te passen. Bij risicowedstrijden betaald voetbal komt regelmatig de vraag van politie om een noodbevel vast te laten stellen. Er wordt vanuit Regionaal Bestuurlijk Voetbaloverleg voorgesteld om de APV’s van de Limburgse gemeenten, waar betaald voetbal wordt gespeeld, aan te passen, zodat het bij voetbalwedstrijden niet meer noodzakelijk is om een noodbevel vast te laten stellen. Het betreft voor wat betreft de APV Venlo een beperkte aanvulling van de betreffende bepalingen, met name het verbod tot het dragen van gezichts-bedekkende kleding tijdens voetbalwedstrijden.

Spreektijden:
Per fractie: 1,5 minuut
Portefeuillehouder: 2 minuten
Interruptietijd: 0,3 minuut per fractie

Portefeuillehouder(s): burgemeester Scholten / wethouder Boom
Sessievoorzitter: Gerard IJff

Toelichting:
In de Verordening winkeltijden 2014 nam de raad expliciet de mogelijkheid op, tot het instellen van avondwinkels met verplichte openingstijden van 20.00 – 0.00 uur, met de mogelijkheid om open te zijn tot maximaal 02.00 uur.
De gemeente Venlo kende tot nu toe één avondwinkel (een levensmiddelenzaak), die inmiddels niet meer bestaat. Deze winkel veroorzaakte veel overlast in de directe omgeving.

Het college stelt nu voor, om de mogelijkheid tot het instellen van avondwinkels weer uit de Verordening te schrappen.
Redenen:
• Het wordt niet langer gewenst geacht, dat er avondwinkels zijn in de gemeente Venlo, omdat deze een nadelige beïnvloeding van het woon- en leefklimaat in de directe omgeving tot gevolg kunnen hebben.
• Om reeds aan de voorkant duidelijkheid te scheppen voor en aan eventuele initiatiefnemers, die informeren naar de mogelijkheden voor avondwinkels binnen de gemeente Venlo.

VenloPartners en venlostad.com zijn in kennis gesteld van dit raadsvoorstel. VenloPartners heeft het voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Bij de vaststelling van de nieuwe Verordening winkeltijden Venlo 2019 zal de huidige
Verordening winkeltijden Venlo 2014 worden ingetrokken.

Oordeelsvormend debat over principe-vraag: wel of geen avondwinkels in Venlo?
Op basis van dit raadsvoorstel bespreekt u in de Oordeelsvorming van 11 december 2019 als raad de voors en tegens van dit voorstel. U bespreekt hiermee de politieke vraag, of u in de gemeente Venlo überhaupt avondwinkels wilt toestaan.

Spreektijden:
Per fractie: 3 minuten
Portefeuillehouder: 10 minuten
Interruptietijd: 2minuut per fractie

Portefeuillehouder(s): wethouder Peeters en wethouder Boom
Sessievoorzitter: Gerard IJff

Toelichting:
De raad wordt voorgesteld om bestemmingsplan Parc Zaarderheiken gewijzigd vast te stellen. Daarmee wordt het mogelijk natuur en landschap te realiseren én wordt de aanleg mogelijk gemaakt van een 18-holes golfbaan met bijbehorend clubgebouw en driving range. Met de vaststelling van dit plan wordt uitvoering gegeven aan de intergemeentelijke structuurvisie Klavertje 4 en het daarin opgenomen Landschapsplan Klavertje 4.
Een exploitatieplan is niet nodig, de kosten worden namelijk verhaald op de initiatiefnemer.
Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst gesloten waarin het kostenverhaal is verzekerd en in een gestructureerde ontwikkeling van de locatie is voorzien. De realisatie van het project is voor rekening en risico van het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, waar de gemeente Venlo deel aan neemt. Het bestemmingsplan Parc Zaarderheiken wordt als economisch uitvoerbaar aangemerkt.

Toelichting
Bedoeling is dat het Parc Zaarderheiken wordt ingericht als een openbaar toegankelijk landschappelijk park. Parc Zaarderheiken vormt een belangrijke schakel in het versterken van de natuurkerngebieden. Binnen het deelgebied wordt ruim 100 hectare nieuwe natuur en landschap gerealiseerd met een golfbaan en recreatief gebruik van circa 75 ha.
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 10 zienswijzen ingediend. Daarbij gaat het om het leefgebied van de das, de golfbaan, parkeren. De zienswijzen worden deels wel en deels niet overgenomen en geven aanleiding tot enkele aanpassingen.
De belangrijkste wijzigingen betreffen:

Wijzingen zijn:
• Maatregelen ter bescherming van het leefgebied van de das.
• Onderzoek naar de marktbehoefte en haalbaarheid van de golfbaan en het natuurpaviljoen.
• Herzien van de benodigde parkeercapaciteit.
• Aanleg en inrichting van de parkeervoorziening naar de meest actuele inzichten.
• Schrappen van de regels over bescherming van de bodemkwaliteit .

Historische paragraaf
• Structuurvisie Klavertje 4 (RV 2012-27).
• SOK: samenwerkingsovereenkomst realisatie en exploitatie Werklandschap Greenport Venlo, februari 2017,tussen de gemeente Venlo, Horst aan de Maas, Venray, de provincie Limburg en de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (zie bijlage)
• Landschapsplan Klavertje 4
• RIB 2018-125 en 150.

Vervolg
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt de omgevingsvergunning voor de activiteiten aanleg en kap verleend. Vervolgens worden alle besluiten gelijktijdig en gezamenlijk gepubliceerd en 6 weken ter inzage gelegd op grond van de coördinatieregeling.
Tegen het bestemmingsplan, het besluit tot niet vaststellen van het exploitatieplan, het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden (die tijdig een zienswijze hebben ingediend) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep aantekenen. Verder kan een belanghebbende tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan beroep aantekenen.
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning treden in werking op de dag volgende op het einde van de beroepstermijn, tenzij de bij de Raad van State binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorzienig is ingediend. In dit laatste geval schort dit de inwerkingtreding op, totdat over het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Voor het beroep gelden het bestemmingsplan en het besluit tot niet-vaststellen van het exploitatieplan als één besluit.

Spreektijden:
Per fractie: 3 minuten
Portefeuillehouder: 10 minuten
Interruptietijd: 2 minuten per fractie

Portefeuillehouder(s): wethouder Vervoort
Sessievoorzitter: Gerrit Schuurs

Toelichting:
Bij de vaststelling van het initiatiefvoorstel ‘Bouwstenen Aanpak Venlo Zorgzame Samenleving‘ in juni is het college gevraagd om bij de behandeling van de begroting een uitgewerkt voorstel aan de raad voor te leggen, met daarin een procesvoorstel voor de uitwerking van een hernieuwde visie (spoorboekje). In dat raadsvoorstel wordt ook uitwerking gegeven aan de zes bouwstenen uit het initiatiefvoorstel. Dat voorstel ligt nu voor. Het voorstel moet worden gezien als een volgende stap in een proces dat zijn oorsprong vindt in het rekenkameronderzoek ‘Evaluatie 3D Venlo' (zie RIB 2019-49).

De raad wordt gevraagd om akkoord te gaan met:
• Het procesvoorstel voor de uitwerking van de herijkte c.q. geactualiseerde visie over het sociaal domein (Spoorboekje).
• De uitgangspunten voor de herijking c.q. actualisatie van het beleid sociaal domein.

Aanleiding
Het college is van plan om tot een herijking te komen van het beleid voor het sociaal domein en een nieuw beleidsplan op te stellen dat in de plaats komt van het beleidsplan “Een bijzondere tijd”. Dit beleidsplan is in 2014 vastgesteld. Maar nu, ruim 4 jaar na de decentralisaties is een herijking wenselijk / noodzakelijk. Om te komen tot dit herijkte beleid wil het college de raad en maatschappelijke partners betrekken. (bijlage 1. Spoorboekje).
Alleen een procesvoorstel is echter onvoldoende om de raad volledig te betrekken bij het hernieuwen van de visie op het sociaal domein. Aan de raad wordt daarom ook een compacte set uitgangspunten voorgelegd die richtinggevend zijn voor het verdere proces en de uiteindelijke hernieuwde visie. De bouwstenen uit het initiatiefvoorstel sluiten aan bij de visie op de transformatie. Voor een deel zijn deze al opgepakt en verwerkt in de uitgangspunten. Anderen bouwstenen worden verder uitgewerkt als onderdeel van het vervolgproces.

Wat ligt voor?
Kernopgave (strategische doelstelling) van de transformatie is het bieden van passende ondersteuning aan onze inwoners bij een duurzaam financieel evenwicht. Dit beleid richt zich primair op de inwoners die ondersteuning van de gemeente nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving. In het herijkte beleidskader wordt aangegeven hoe we deze doelstelling gaan bereiken. Als opmaat naar de herijking van beleid liggen nu 8 stellingen voor die gebruikt worden voor de discussie met de maatschappelijk partners. De raad wordt gevraagd om daarmee in te stemmen. Het gaat daarbij om:
1: Onze inwoners staan centraal.
2: Inwoners kunnen rekenen op passende ondersteuning.
3: De gemeente geeft vertrouwen en biedt ruimte aan initiatieven van inwoners, vrijwilligers en professionals. De gemeente vervult een stimulerende, faciliterende en / of regisserende rol.
4: Onze buurten, wijken en dorpen zijn leefbaar, beschikken over een passend voorzieningenniveau en er is sprake van sociale cohesie.
5: Ondersteuning aan (kwetsbare) inwoners wordt op een efficiënte en effectieve wijze vormgegeven.
6: Voorkomen is beter dan genezen en toekomstige opgaven vragen om niet-traditionele oplossingen. Venlo investeert in preventie en innovatie.
7: De gemeente Venlo staat voor een inclusieve samenleving.
8: De sociale veiligheid van alle inwoners is onze grootste zorg.

Reikwijdte
De volgende beleidsvelden vormen onderdeel van het nieuwe beleid:
• Maatschappelijke ondersteuning:
• Jeugd
• Onderwijs
• Gezondheid

Zowel gemeenschapsvoorzieningen als onderwijshuisvesting worden gezien als een middel om bepaalde effecten te bereiken.

Met beleidsvelden wordt daarnaast een verbinding gelegd:
• Sociale basis: in dit beleidsplan is voortgeborduurd op de Sociale Structuurvisie 2022 ‘Ik ken jouw naam, jij de mijne. Samen zijn wij Venlo’ dat ook nu nog steeds een belangrijke kapstok is voor de actualisatie van het beleid voor het sociaal domein;
RIB 2018-147.
• In het Integrale Veiligheidsbeleid zijn al de eerste verbindingen met zorg gelegd;
RV 2019-25
• Venlo.fit Sportvisie 2030; RV 2019-15.

Adviesraad
De Adviesraad Sociaal Domein heeft op 5 november 2019 een positief advies uitgebracht op het voorstel Uitgangspunten herijking beleid sociaal domein. De Adviesraad maakte enkele kanttekeningen. Deze zijn overgenomen en verwerkt in zowel de uitgangspunten als het Spoorboekje.

Vervolg
Van cruciaal belang is dat de contouren van de herijking meegenomen kunnen worden in de kadernota 2021 en dat het volledig effect van de herijking mee genomen wordt in de begroting 2021 en verder. Een belangrijke randvoorwaarde is dat het herijkte beleid past binnen de financiële begrotingskaders.

Spreektijden:
Per fractie: 1,5 minuut
Portefeuillehouder: 5 minuten
Interruptietijd: 1 minuut per fractie

Portefeuillehouder(s): wethouder Vervoort
Sessievoorzitter: Gerrit Schuurs

Toelichting:
Met de 8e wijziging van de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Venlo 2015 (hierna: Verordening) wordt de raad voorgesteld om de volgende zaken aan te passen:

 1. De invoering van het abonnementstarief.
 2. Het collectief vraagafhankelijk vervoer.
 3. De algemene voorzieningen open inloop en nachtopvang.
 4. De kostprijs van Wmo hulpmiddelen.
 5. Het opnemen van de bepaling geen eigen bijdrage voor een rolstoel.
 6. Het deelnemen van een derde aan het keukentafelgesprek.
 7. Het toepassen van het criterium gebruikelijke hulp, op grond van de Wmo, bij het verstrekken van een maatwerkvoorziening.
 8. De uitzonderingsregel van het verhoogde uurtarief bij een persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp uit het sociaal netwerk.
 9. De bepalingen waaraan een vertegenwoordiger moet voldoen, die namens een cliënt als pgb beheerder optreedt.
 10. Schrappen van bepalingen en pgb tarieven die niet meer van toepassing zijn over het Besluit Beschermd Wonen 2017/2018.
  
 11. De meldingsregeling calamiteiten en geweld.

Wijzingen
De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met de wettelijke invoering van het abonnementstarief per 1-1-2020 voor algemene voorzieningen in de Wmo en het delegatieverbod van bevoegdheden van het college naar de raad.
Deze wijzigingen zijn vooral technisch van aard, bestaande beleidslijnen blijven gehandhaafd. Ook het abonnementstarief van € 19 heeft geen financieel effect voor burgers (het is het omrekenen van het tarief van € 17,50 voor 4 weken naar een maand).
Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in verband met het pgb-beleid. Opgemerkt wordt dat de Adviesraad Sociaal domein positief heeft geadviseerd over de inhoudelijke aanpassingen over de pgb’s.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020.