Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare BenW besluiten

dinsdag 17 januari 2017

09:00 - 13:00
Locatie

Stadhuis B&W kamer

Voorzitter
Antoin Scholten

Agendapunten

 1. 1

 2. 1.A1
  Akkoord geparafeerde agendapunten burgemeester
 3. 1.A1.1

  Voorgesteld wordt in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit tot het aanvragen van rijkssubsidie voor diverse onderzoeken en acties met betrekking tot de opsporing en ruiming van niet ontplofte explosieven

 4. 1.A2
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder J. Teeuwen
 5. 1.A2.1

  Instemmen met het niet vaststellen van een exploitatieplan voor het, middels een uitgebreide afwijkingsprocedure op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, oprichten van een woning aan de Riethstraat 18 (sectie A 7320) te Tegelen.

 6. 1.A2.2

  1. Instemmen met het advies van Johan van Oldenbarnevelt Stichting om verzoekster een tegemoetkoming in planschade ad € 4.400,00 toe te kennen ten gevolge van het projectbesluit in samenhang met een bouwvergunning;
  2. De onder punt 1 benoemde tegemoetkoming vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 september 2015 tot de dag van uitbetaling vergoeden aan verzoekster en het wettelijk recht ad
   € 300,00 terugbetalen;
  3. Het totale bedrag aan planschadekosten te verhalen op de derde belanghebbende; Wijnen Projectontwikkeling Zuid B.V.
  4. Verzoekster en derde belanghebbende middels bijgevoegde concept- brieven informeren.
 7. 1.A2.3

  1. De aanvraag omgevingsvergunning verlenen voor het veranderen van het gebouw aan de Leutherweg 76 in Venlo ten behoeve van het realiseren van meerdere zelfstandige woonfuncties en
  2. De bijgevoegde concept-beschikking hogere waarden Wet geluidhinder verlenen.
 8. 1.A3
  Akkoord geparafeerde agendapunten wethouder V. Tax
 9. 1.A3.1

  1. In te stemmen met de beantwoording van artikel 44 vragen RvO van de CDA-fractie inzake onzekerheid burgers n.a.v. raadsvoorstel 78 Eigen bijdrage Wmo en stapeling zorgkosten
  2. Bijgevoegde brief met de beantwoording te verzenden
 10. 2

 11. 2.B1
  Bespreekpunten burgemeester
 12. 2.B1.1
  17-21 Buitenlandse dienstreis Fruit Logistica Berlijn 2017.
 13. 2.B1.2

  • kennisname van inhoud rapportage stadspeiling 2015
  • Instemmen met raadsinformatiebrief inzake de resultaten stadspeiling 2015 en de rapportage stadspeiling 2015 door te leiden naar de raad.
 14. 2.B1.3
  17-30 Nagekomen opmerking; ondertekening City Deal dd. 26-1-17, om 15.00 uur in Den Haag.
 15. 2.B1.4
  17-31 Nagekomen opmerking; agendaoverleg met het college van Roermond dd. 31-1-17.
 16. 2.B1.5
  17-35 Nagekomen opmerking; verzoek VVV-Venlo om te moggen vlaagen op het Koninginneplein als opmaat naar de wedstrijd VVV Venlo - MVV Maastricht.
 17. 2.B2
  Bespreekpunten wethouder J. Teeuwen
 18. 2.B2.1

  1. Kennisnemen van de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het Windpark Greenport Venlo;
  2. instemmen met de start van de m.e.r.-procedure door terinzage- legging van de NRD;
  3. besluiten vooralsnog alleen over de NRD een (vrijwillig) advies van de cie m.e.r. te vragen;
  4. instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief nr. 2;
  5. kennisnemen van de bijgevoegde communicatiestrategie;
  6. kennisnemen van het beschreven participatieproces.
 19. 2.B3
  Bespreekpunten wethouder V. Tax
 20. 2.B3.1

  1. Mandaat verlenen aan wethouders Tax en Lamers om in PHO Sociaal domein 19 januari 2017:
   A) Akkoord te gaan met punt 6 Verlengen samenwerkingsconvenant toezichthoudend ambtenaar WMO met de toevoeging dat de toezichtstaak wordt uitgebreid met 12 uur per week voor toezicht op de regionale wmo-taak beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
   B) Akkoord te gaan met procesvoorstel punt 9 om aanbiedersspreiding mee te nemen in breder kader van inkoop 2018.
  2. Kennis te nemen van de overige niet-besluitvormende bespreekpunten.
 21. 2.B3.2
  17-38 Nagekomen opmerking; Roze Zaterdag 2019.
 22. 2.B4
  Bespreekpunten wethouder B. Aldewereld
 23. 2.B4.1

  Akkoord gaan met:

  1. de voorgestelde maatregelen voor de GVVP jaarschijf 2017
  2. bijgevoegde RIB 2017-8 en deze te verzenden aan de gemeenteraad
  3. bijgevoegde Raadsnotitie 2017-1 om de prioriteiten voor de GVVP jaarschijf 2018 te verkennen met de gemeenteraad in de raadscyclus van februari.
   Kennisnemen van de stand van zaken van het nieuwe Mobiliteitsplan Noord-Limburg (incl. Venloos mobiliteitsplan)
 24. 2.B4.2

  1. Instemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel ‘deregulering kapvergunning’ en het concept-register ‘waardevolle bomen en houtopstanden’;
  2. Het concept-register ‘waardevolle bomen en houtopstanden’ (bomenlijst) vaststellen;.
  3. De Raad voorstellen in te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel ‘deregulering kapvergunning’ en conform dit voorstel te besluiten.
 25. 2.B4.3

  De gemeenteraad in kennis stellen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij het bestemmingsplan "Parapluplan Plattelandswoningen Venlo" gedeeltelijk is vernietigd, en de gevolgen daarvan via bijgaande ontwerp raadsinformatiebrief.

 26. 2.B4.4

  Collegevoorstel projectorganisatie Netwerk RUD 'nieuwe stijl"


  Onderwerp: Gastheerschap RUD Limburg Noord

  1. Instemmen met de reactie dat de gemeente Venlo geintresseerd is in het gastheerschap voor het coordinatiecentrum Netwerk RUD 'Nieuwe stijl"
  2. Instemmen met het uitwerken van een voorstel
 27. 2.B4.5

  Instemmen met de concept Raadsinformatiebrief nr 09 Huisvesting Statushouders 2016

 28. 2.B4.6

  Middels bijgevoegde Raadsinformatiebrief de Raad te informeren over de Prestatieafspraken 2017, zoals toegezegd tijdens de raadsvergadering van 21 december 2016 bij de behandeling van de Lokale Woonvisie.

 29. 2.B5
  Bespreekpunten wethouder W. van den Beucken
 30. 2.B5.1

  Kennisnemen van de besluiten zoals die zijn genomen in de vergadering van het Algemeen Bestuur van BsGW d.d. 15-12-2016.

 31. 2.B6
  Bespreekpunten wethouder H. Lamers
 32. 2.B6.1
  17-39 Nagekomen opmerking; Leisure Port.