Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

raadsconsultatie begroting

donderdag 8 september 2016

19:00 - 21:30

Locatie
Stadhuis Parterre
Voorzitter
Merve Karaman
Toelichting

Op donderdag 8 september vanaf 19.00 uur vindt de Raadsconsultatie van de Begroting plaats. Gestart wordt met de beeldvorming, daarna volgt het oordeelsvormend debat, dat nog dezelfde avond wordt afgesloten met besluitvorming. Bijgevoegd is Raadsconsultatie Programmabegroting 2016-10 en de bijbehorende stukken.

Aanlevering prioriteitenlijst
In voorbereiding op het debat is fracties gevraagd een top 5 op te stellen van beleidsterreinen waarop wel én waarop niet bezuinigd mag worden. Fracties is verzocht om de prioriteitenlijst uiterlijk woensdag 7 september via de mail aan te leveren, via mailadres L.hendriks@venlo.nl

Vragen: inloopuurtje 1 september
Voor vragen kunt u terecht op het inloopuurtje op 1 september om 19.00 uur
In de begeleidende brief wordt een en ander nog eens toegelicht.

d. Agenda
Met betrekking tot de aanvangstijden in deze agenda moet u rekening houden met een marge van maximaal 30 minuten.

Agenda documenten

Agendapunten

Door: Thijs Berkers, concern controller, Harry Smeets Strategisch Beleidsadviseur

Voorzitter: Merve Karaman

Portefeuillehouder: wethouder van den Beucken

Toelichting:
Via de Voortgangsrapportage 2016 wordt de raad op de hoogte gebracht van de voortgang van de uitvoering van de vastgestelde programma’s. Er wordt inzicht geboden in de financiële uitputting van de begroting per 30 april jl. 2016. En er wordt een doorkijk gegeven naar het einde van 2016. Waar nodig worden in de Vorap voorstellen tot bijsturing gedaan voor de begroting. De begrotingswijzigingen in de Vorap zijn budgettair neutraal.

In deze presentatie worden de belangrijkste bevindingen kort toegelicht.
Bijlagen: RV 2016-56 en Vorap 2016

Door: Thijs Berkers, concern controller, Harry Smeets Strategisch Beleidsadviseur

Voorzitter: Merve Karaman

Portefeuillehouder: wethouder van den Beucken

Toelichting:
Door Thijs Berkers en Harry Smeets wordt in deze presentatie kort stilgestaan bij:

  1. Het kadernotadebat: wat is met de inbreng van de raad gedaan, wat is de stand van zaken van de toezeggingen en ingediende moties?
  2. De opbrengst van het rondje langs de fracties. Fracties hebben hun prioriteitenlijstje van te voren ingediend.

Voorzitter: Merve Karaman

Portefeuillehouder: wethouder van den Beucken

(zie bijlagen: begeleidende brief, raadsconsultatie, bijlagen 1 tot en met 4 )

Toelichting:
Fracties worden in de gelegenheid gesteld om hun inbreng mondeling toe te lichten en vervolgens met elkaar het debat aan te gaan over de prioritering.
Het oordeelsvormend debat gaat over:

  1. Benoeming door de fracties van de top 5 van beleidsterreinen die hoge prioriteit hebben en waarop dus niet bezuinigd mag worden;
  2. Benoeming door de fracties van de top 5 van beleidsterreinen die de laagste prioriteit hebben en die dus ingezet mogen worden bij het zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden.

Fracties is gevraagd zich vooral te richten op de categorieën II (geen ambitie en wettelijk) en IV (geen ambitie en niet-wettelijk). In de categorieën waar de ambities liggen
(I en III) lijkt de kans op besparingsmogelijkheden het geringst.

Voorzitter: Merve Karaman

Portefeuillehouder: wethouder van den Beucken

Toelichting:
Wat vinden wij belangrijk en wat willen wij aan het college meegeven?
Ter afronding van het oordeelsvormend debat wordt bezien of er een eensluidend beeld binnen de raad leeft over de prioritering van de top 5. Vraag is; wat willen wij meegeven aan het college? Het college neemt deze reactie vervolgens mee in de afwegingen bij besluitvorming rond de concept Programmabegroting 2017-2020.