Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beeldvormende raadsvergadering

woensdag 5 juni 2019

19:00 - 21:30

Locatie
Stadhuis Parterre
Voorzitter
Duran Yildiz
Toelichting

Doel van Beeldvorming
• Per onderwerp verkenning en afbakening van het vraagstuk, inventariseren van knelpunten en keuzes.
• Indien sprake is van een onderliggend raadsdocument (bijvoorbeeld raadsvoorstel): tevens bepalen of de beeldvorming voldoende is voor doorgeleiding naar Oordeelsvorming en/of besluitvorming.

Vragen:
• Raadsleden kunnen vragen aan het college van B&W over ontvangen raadsstukken, evenals vragen voor de rondvraag (over niet geagendeerde onderwerpen) tot uiterlijk maandagochtend voorafgaand aan de bijeenkomst 2019 uiterlijk 09.00 uur indienen bij de raadsgriffie: Margo Beijers, tel. 077 – 359 95 30, m.beijers@venlo.nl.

Agenda
• Met betrekking tot de aanvangstijden in deze agenda moet u rekening houden met een marge van maximaal 30 minuten.

Aanduiding bij agendapunten:
G = Gaanderij
P = Parterre
Rz = Raadszaal
Hk = Hertogkamer
Soc = Domein Sociaal
RE = Domein Ruimte - Economie
B = Bestuur

Agenda documenten

Agendapunten

  1. GroenLinks, de heer Huub van Eijck - Buurt bestuurt en Q4
  2. GroenLinks, de heer Huub van Eijck - Extralent/Kerobei

Door: Tom Wierts, ontwerpbureau OKRA en Jack Opheij, projectleider

Voorzitter: Duran Yildiz
Portefeuillehouder: wethouder Pollux

Toelichting:
Eind 2018 heeft de raad via de begroting opdracht gegeven tot het herijken van de openbare ruimte voor het gebied Keulsepoort en omgeving middels het reserveren van de financiële middelen (ad € 1,5 mio).
Een en ander krijgt gestalte in nauwe samenhang met onder andere de renovatie van het voormalige hoofdpostkantoor tot nieuw Museum van Bommel van Dam. Genoemde verbouwing tot museum zal eind 2020 gereed zijn, zodat ook de uitvoering van de aanpalende openbare ruimte alsdan gereed zal moeten zijn.
Dat betekent dat de planvorming in 2019 zal plaatsvinden en dat het college het definitief ontwerp in december 2019 zal vaststellen.

De projectleiding zal u vanavond informeren over de procesmatige en inhoudelijke aspecten van dit project.
U bent in de gelegenheid inhoudelijke vragen te stellen.

Door: raadslid Frans Aerts en Remy Maessen, fractieondersteuner

Voorzitter: Wout Weijmans
Portefeuillehouder: vertegenwoordiger college

Toelichting:
De fractie D66 wil aan de raad presenteren welke ideeën de fractie samen met inwoners heeft bedacht, om de fietsinfrastructuur te verbeteren: slimme maatregelen, kleine en grote, dure en goedkope, voor de korte en voor de lange termijn. De ideeën zijn gebundeld in een thematisch vormgegeven actieplan.
De fractie D66 wil de ideeën graag delen met de rest van de raad.

Door: José de Wit, strategisch beleidsadviseur

Voorzitter: Wout Weijmans
Portefeuillehouder: wethouder Peeters

Toelichting:
In de periode 2015 tot heden zijn in de regio Noord-Limburg verschillende thematische uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014) vastgesteld. De voorliggende POL-uitwerking voor Land- en Tuinbouw en het Ruimtelijk Kwaliteitskader zijn de laatste nog vast te stellen regiovisies. Doel is het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied waarin de land- en tuinbouw een sterke economische sector is en kan blijven. De belangrijkste stakeholders zijn betrokken bij het opstellen van de visies alsmede de regioraadswerkgroep Ruimte & Economie, waarin ook de Venlose raad is vertegenwoordigd.

Vanavond zullen beide stukken in één gezamenlijk presentatie worden toegelicht.

Door: Wilma Bogaarts, programmamanager Gezond en Actief Venlo

Voorzitter: plaatsvervangend voorzitter
Portefeuillehouder: wethouder Schatorjé

Toelichting:
De programmamanager van het programma Gezond en Actief Venlo geeft een toelichting op de raadsrapportage Gezond en actief Venlo 2019 – kwartaal 1.
En plaatst deze in de context van actuele ontwikkelingen.
Hiermee wordt voldaan aan de afspraak met de gemeenteraad om periodiek een separate rapportage op te leveren betreffende het sociaal domein: raadsprogramma Gezond en actief Venlo.

Door: Frank Maas en Harry Smeets, strategisch beleidsadviseurs

Voorzitter: Wout Weijmans
Portefeuillehouder: wethouder Roest

Toelichting:
Bijgevoegd treft u de jaarstukken (inclusief bijlagenboek en infographic) en de productenrealisatie 2018 aan na de afrekening van de zorgaanbieders in het sociaal domein. Daarnaast zijn de controleverklaring en de accountantsrapportages behorend bij de jaarstukken 2018 in de bijlagen toegevoegd.
Het daadwerkelijke rekeningresultaat na de afrekening van de zorgaanbieders in het sociaal domein bedraagt € 2,1 miljoen positief. Afgezet tegen het voorlopige rekeningresultaat van € 3,3 miljoen negatief is het definitieve rekeningresultaat € 5,4 miljoen positiever.
Het positieve resultaat in het sociaal domein wordt voor een groot deel veroorzaakt door incidentele baten: een eenmalig voordeel op de eigen bijdrage, minder frictiekosten jeugd en een voordeel op het budget dat was gereserveerd om nagekomen facturen over 2018 te betalen. Daarnaast wordt het positieve resultaat veroorzaakt door het volledig realiseren van de taakstelling sociaal domein en het stringent sturen op budgetten.
Meer informatie is te vinden in het raadsvoorstel en in (de samenvatting van) de jaarstukken 2018.

Door: Frank Maas en Harry Smeets, strategisch beleidsadviseurs

Voorzitter: Wout Weijmans
Portefeuillehouder: wethouder Roest

Toelichting:
Na een aantal financieel uitdagende jaren lijkt de organisatie in 2019 naar verwachting weer in iets rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Niet rustig, maar rustiger. Na de jaren van stevige financiële tekorten, lijkt het spreekwoordelijke lek boven en kunnen we weer voorzichtig optimistisch zijn.

Rustiger betekent niet minder ambitieus. In 2019 moet er € 10 miljoen minder worden uitgegeven aan de jeugd-, zorg en ondersteuningstaken en dient er nog een aantal bezuinigingen te worden ingevuld. De organisatie lijkt hier op koers te liggen. Dit geldt ook voor de besparing van € 2,8 miljoen op bijstandsuitkeringen. Dit betekent dat er dit jaar circa 200 inwoners vanuit een bijstandsuitkering naar betaald werk moeten worden begeleid.

De voortgangsrapportage laat –voor de resterende drie kwartalen, een financiële opgave zien van € 4,1 miljoen, dit is bijna 1% van de begroting en wordt grotendeels veroorzaakt door veranderingen bij het Rijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een daling van de Rijksuitkering BUIG van € 1,4 miljoen, een verwacht nadelig resultaat uit het gemeentefonds van € 0,9 miljoen en wijziging in wetgeving van € 0,4 miljoen.

Volgens de door de gemeenteraad vastgestelde financiële spelregel worden de verwachte voordelen toegevoegd aan de reserves van de gemeente. Indien we erin slagen om € 4,1 miljoen bij te sturen, betekent dit dat we -gedurende 2019- bovenop het voorziene begrotingsoverschot een bedrag van €1,3 miljoen extra kunnen toevoegen aan onze algemene reserve.

We verwachten dat op dit moment geen aanvullende, inhoudelijke bestuurlijke keuzes nodig zijn om dit resultaat te bereiken.